Er zijn vele onderstromen die de veranderingen in de informatiehuishouding van het Rijk drijven. In de afbeelding hierboven staan de 12 onderstromen uit de toekomstverkenning en hieronder een korte uitleg. Handig voor als je het spoor bijster bent of gewoon wat overzicht wilt hebben.

ALLES IS INFORMATIE

Over metadata en ons collectief geheugen

Informatie beperkt zich niet tot documenten. Informatiekanaal, medium en context zijn slechts een paar voorbeelden van metadata die de betekenis van informatie kunnen beïnvloeden en dus ook relevant kunnen zijn om te bewaren. Het wordt steeds gemakkelijker om meer vormen data en van bijbehorende metadata op te slaan. De vraag is tot op welke hoogte meer data en meer metadata de informatie nog verrijkt en of er een logische grens is aan die verrijking.

PROXY VAN DE WAARHEID

Van waarheid naar waarheidsvinding

In een digitale werkelijkheid is het een continue uitdaging om ervoor te zorgen dat informatie authentiek, integer en betrouwbaar is. Digitale informatie is vluchtig en kan eenvoudig gewijzigd worden. Er zijn daardoor steeds meer groepen die hun eigen waarheden hebben.

ALGORITMES AAN DE MACHT

Van digitalisering naar algoritmisering

In 2030 zullen algoritmen in steeds meer alledaagse onderdelen van ons leven een belangrijke rol spelen. Nu al beïnvloeden algoritmen hoe we onze vrije tijd besteden, hoe we onze weg vinden en hoe we onze partner kiezen. Tot nu toe was de grote vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie echter vooral theoretisch. De verwachting is dat de impact van deze technologische ontwikkelingen de komende decennia in een stroomversnelling zal raken.

SURVEILLANCE SAMENLEVING

Oogsten van intieme data

Het oogsten van informatie van individuen en op basis hiervan voorspellingen doen over hun gedrag, is een steeds belangrijker verdienmodel aan het worden. Er is meer en meer kritiek op de privacyschending die hiermee gepaard gaat. Een tegenbeweging pleit voor meer zeggenschap van burgers over hun data.

DIGITALE SOEVEREINITEIT

Van world wide web naar splinternet

Het internet is in 2030 niet langer een open ruimte die globalisering en democratie bevordert. Steeds meer landen proberen het internet te beheersen omdat het in toenemende mate als een gevaar wordt beschouwd.

DE BUIGZAME AMBTENAAR

Permanent leerplicht voor alle abtenaren

In de snel veranderende wereld is kennis maar beperkt houdbaar en worden mensen uitgedaagd zich continu te blijven ontwikkelen en opnieuw uit te vinden. Tegelijkertijd zijn veranderingen onzeker en onvoorspelbaar. Je moet jezelf steeds weer voorbereiden op een wereld die je nog niet kent.

HET GEVECHT OM AANDACHT

Het dichten van concentratielekken

Waar de grote uitvindingen van de vorige eeuw ons letterlijk de tijd gaven om te leven, hebben we in de 24-uurseconomie continu een gejaagd gevoel. De technologie van de vorige eeuw maakte tijd, terwijl de technologie van deze eeuw die tijd vult.

DIGITAAL MINIMALISME

Zelfdiscipline in een wereld van overvloed

In een wereld van overvloed zal zelfdiscipline een steeds belangrijkere eigenschap worden. Naarmate ons leven zich steeds meer naar het virtuele domein verplaatst, zal ook daar de behoefte om het digitale leven te vereenvoudigen toenemen.

RADICALE TRANSPARANTIE

Tussen verborgenheid en openheid

Transparantie wordt als een steeds belangrijker instrument gezien om de democratie en het vertrouwen in de overheid te versterken. Tegelijkertijd heeft de overheid ook in 2030 verschillende soorten geheimen onder haar hoede die op gespannen voet kunnen staan met de ambitie van transparantie.

DATAZWERMEN

Samenwerken in een vloeibare wereld

De wereld van 2030 wordt ook wel een vloeibare wereld genoemd. Dat betekent dat we moeten leren leven met het idee dat we niet overal grip op hebben. Om zich te kunnen verhouden tot de vloeibare wereld zoekt het Rijk naar nieuwe manieren om zich te organiseren.

IEDEREEN JOURNALIST

Over kritische burgers en de val van de journalist

Waar het Rijk en de journalist tot voor kort vaak de enigen waren met toegang tot belangrijke informatie en met de mogelijkheid te publiceren, is dat in rap tempo aan het veranderen. Het internet heeft toegang tot informatie steeds laagdrempeliger gemaakt. Bovendien kan iedereen zijn of haar eigen nieuwsberichten of opiniestukken publiceren. Vooralsnog genieten traditionele media legitimiteit. In 2030 zullen er meer spelers zijn.

POLITIEKE COMPLEXITEIT

Verantwoording en verplatting

Door digitalisering en algoritmisering krijgen technologieën een grotere rol in de maatschappij. Ze veranderen hoe waarden zich tot elkaar verhouden. Dan gaat het om waarden als efficiëntie versus gelijkheid of privacy versus veiligheid.

Wil je de onderstromen liever in een hotspot, kijk dan op deze pagina.